Regulamin

REGULAMIN

SERWISU APTECZNEGO ALFARM

LEKDOBRY.PL

WSTĘP

Właścicielem serwisu lekdobry.pl jest:

ALFARM s.c.
ul. Elsnera 11
92-504 Łódź
e-mail: kontakt@lekdobry.pl

NIP 7712781753
REGON 100495665
nr zezwolenia: FALD-88/A/94

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowym jest lekdorby.pl
 2. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji postanowień umowy z Apteką. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy poprzez indywidualne uzgodnienie treści postanowień umowy, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności te wymienione w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a Apteką dotyczy sprzedaży produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.
 4. Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) niniejszy serwis dotyczący działalności aptek ogólnodostępnych, tj. sprzedaży detalicznej leków i wyrobów medycznych oraz innych Produktów dostępnych bez recepty za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wykaz Aptek oferujących produkty za pośrednictwem serwisu aptecznego ALFARM dostępny jest na stronie internetowej lekdobry.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 nr 126, poz. 1318 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481).
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, apteka nie sprzedaje produktów leczniczych, suplementów diet i innych produktów wskazanych w art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i w tym zakresie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia.

9. Apteka nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych na rzecz hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, jak również innych podmiotów gospodarczych wobec których zachodzi prawdopodobieństwo zakupu oferowanych środków w celu ich dalszej odsprzedaży i w tym zakresie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia.

10. Wszystkie dane osobowe Klienta są poufne i są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).

 1. ZAMÓWIENIA

 1. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do Apteki oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24 godziny na dobę po wyborze artykułów z oferty apteki znajdujących się na stronie lekdobry.pl poprzez wypełnienie formularza zamówień.
 3. Klient składając zamówienie winien wskazać w formularzu zamówienia preferowaną przez niego formę płatności.
 4. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:

 1. braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Apteki,
 2. powzięcia przez Aptekę uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych podanych w formularzu zamówienia przez Klienta,
 3. braku dostępności zamówionego towaru w Aptece,
 4. braku przestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku odmowy realizacji zamówienia z przyczyn opisanych w pkt 4 Apteka niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości e-mail na podany przez niego adres w formularzu zamówienia.
 2. Odbiór zamówień przez Klienta lub upoważnione przez niego osoby (wymagane pisemne pełnomocnictwo) możliwy jest wyłącznie w lokalu Apteki wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia i odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Apteki. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane w następny dzień roboczy.
 3. Czas realizacji zamówień Apteka wykonuje niezwłocznie – w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Termin odbioru zamówionego towaru zostanie wskazany przez Aptekę na adres e-mailowy Klienta podany przez niego w formularzu zamówienia. W przypadku niedostępności produktów w hurtowni czas oczekiwania może się wydłużyć, chyba że Apteka poinformuje uprzednio Klienta o odmowie realizacji zamówienia.
 4. Zdjęcia i opisy do produktów oferowanych w aptece internetowej służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów.
 5. Klient przed użyciem zakupionego produktu powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 6. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Apteki są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

 1. PŁATNOŚĆ

Płatności można dokonywać poprzez:

 1. płatność gotówką w Aptece,
 2. płatność kartą płatniczą w Aptece (jeśli Apteka posiada terminal płatniczy)

PRAWA KONSUMENTA

 1. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy tej ustawy nie znajdują zastosowania do przypadków zakupu związanego z wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. W zakresie pozostałych produktów oferowanych przez Apteki znajdują zastosowanie poniższe uregulowania oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące Konsumentów – zgodnie ze wskazaniem pkt I pkt 6 i 7.
 3. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Apteka jest zobowiązana do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Konsument może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk rynkowych na stronie www.sejm.gov.pl.
 5. Konsument z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i przesłania go do Apteki zobligowany jest do odbioru produktu oraz uiszczenia za niego zapłaty.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i znajduje się na stronie www niniejszego serwisu. Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
 8. Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Kupujący przesyła towary z kopią dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia).
 10. Wszelkie zwracane towary należy opatrywać informacją „ZWROT PRODUKTU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres Apteki, w której nastąpił odbiór produktu.
 11. Apteka zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Apteki lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Apteki.
 12. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia albo w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób; diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia; badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych; regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.
 14. Zgodnie z art. 96 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne zwrot produktu leczniczego (leku wydawanego bez recepty) może być dokonany wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania albo sfałszowania produktu leczniczego. Przepis ten nie dotyczy pozostałych produktów sprzedawanych w Aptece.

 1. REKLAMACJE

 1. Apteka zobowiązana jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Apteki, w której nastąpił odbioru produktu. I
 2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu produktu.
 3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu /pudełka, pojemniczka itp./, w którym zostało odebrane reklamowane zamówienie.
 4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę, która niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Apteka nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.
 5. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.
 6. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA PRODUKTU”.
 7. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.
 8. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar
 9. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wyrażając chęć polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w Aptece, Konsument ma możliwość złożenia skargi także za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. Apteka nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych. Apteka jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy,
 11. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z kopią dowodu zakupu - paragonem lub fakturą VAT.